Město Černošice vs. SPORTPARK – BETONÁRNA

Město Černošice vs. SPORTPARK – BETONÁRNA

K tomuto obsáhlému problému již bylo ze strany města v minulosti uvedeno mnohé. Co však uvedeno nebylo a nám nebylo dovoleno, je možnost se k uváděným názorům veřejně vyjádřit.

Proto vznikem tohoto webu chceme zveřejnit všechny informace, které jsou s tímto tématem spojené. Chceme se však držet především základních faktů!!!

Proč je město Černošice ve svém vyjádření proti realizaci tohoto návrhu???

Vyjádření a argumentace města – viz. 8.jednání rady města ze dne 4.2.2019

Vyjádření města k projektu betonárny a sportovního areálu na pozemcích parc. č. 4271/3, 4271/9, 4271/10 a 4271/41 v Radotínské ulici (žadatel: TYBET INVEST, s.r.o.) Rada města Černošice nesouhlasí s ohledem na ochranu veřejného zájmu a na vlastnictví sousední pozemků v majetku města, se záměrem na výstavbu betonárny na zpracování suchých směsí, 4271/10 a 4271/41 v Radotínské ulici, zejména vzhledem k tomu, že:

a) provoz betonárny by negativně ovlivňoval životní prostředí dané lokality jako zdroj prašnosti, hluku a těžké nákladní dopravy s dopadem na blízké i středně vzdálené oblasti čistého bydlení, zeleň a biokoridor na břehu řeky Berounky i přilehlé plochy určené pro sport a rekreaci

b) umístění sypkých směsí v záplavovém území a protihluková opatření v podobě valu či stěn by v případě povodně představovaly významná rizika zhoršení negativních dopadů na další pozemky, popř. poškození městské čistírny odpadních vod

c) umístění průmyslové výroby tohoto druhu neodpovídá strategickým odborným doporučením a záměrům pro rozvoj této oblasti na břehu řeky Berounky a na okraji budoucího příměstského parku Soutok, který je společnou iniciativou hl. města Prahy, dotčených městských částí a města Černošice;

souhlasí se záměrem na vybudování restaurace a sportovního zařízení na pozemcích parc. č. 4271/3, 4271/9 za podmínky souladu s územním plánem města, který předpokládá, že stávající výroba betonových směsí bude ukončena a území rekultivováno, a stanovuje funkční využití pro plochy občanského vybavení - sportu a rekreace, v záplavovém území, včetně podrobnějších podmínek


FAKTA:

Základní požadavek města Černošice, kromě všech zákonných podmínek - souhlasných vyjádření všech dotčených organizací, splnění požadavku všech norem a technických nařízení, byla také souhlasná studie EIA.

Tato studie ve své hlavní podstatě řeší právě vliv a dopady provozu řešeného v projektu na okolní životní prostředí.
A toto činí velmi podrobně, s ohledem na všechny uváděné aspekty /zdroj prašnosti, hluku, těžké nákladní dopravy atd/.
Souhlasné vyjádření EIA jsme obdrželi od Středočeského krajského úřadu v lednu 2018 – viz. link na studii a vyjádření

Bod a) v odůvodnění
Pro kladné vyjádření EIA je třeba, aby všechny případné vlivy byly vyřešeny v projektu účinnými ochrannými opatřeními, které jejich dopad eliminuje na přípustné limity.
Každý jednotlivý vliv musí být v rámci svého řešení podložený odbornou studií, která je podkladem pro řešení a následně také pro přezkoumání funkčnosti před uvedením do provozu.
V BODĚ a) TYTO PODMÍNKY PROJEKT SPLŇUJE

Bod b) v odůvodnění
Tato záležitost týkající se případných povodní je opět vypořádána v EIA.
Zde byla požadována počítačová studie rozlivu, vycházející z bohatých zkušeností z dob „velké povodně v roce 2002" a dále potom i z následujících.
Tato studie potvrdila skutečnost, že zde nevzniká aktivní proudění a také proto nepředstavuje tento projekt, stejně jako okolní provozy žádné významné rizika pro okolí ani pro čistírnu odpadních vod. Většina občanů Černošic si tyto povodně určitě velice dobře vybavuje a nový prostor pro betonárnu byl při nejsilnější povodni 2002 zasažen jen velmi nepatrně. Zmínění o pomoci při odstraňování následků a bezplatném poskytnutí materiálů pro ochranné hráze jsou jen doplněním faktů.
V BODĚ b) TYTO PODMÍNKY PROJEKT SPLŇUJE

Bod c) v odůvodnění:
Pro kladné vyjádření EIA je nutné také souhlasné stanovisko stavebního úřadu, potvrzující soulad projektu s územním plánem města pro možnost jeho budoucí realizace . Toto kladné stanovisko, potvrzující uvedenou podmínku přikládáme - viz stanovisko Stavebního úřadu Černošice.
Vzhledem k okolnímu umístění podobných průmyslových provozů, souhlasného stanoviska a skutečnosti, že betonárna zde funguje již 30let, přičemž se jedná o její posun v rámci desítek metrů, je uvedený negativní argument zavádějící.
V BODĚ c) TYTO PODMÍNKY PROJEKT SPLŇUJE