Časté dotazy

Jak dlouho se tento projekt řeší a proč?

Původní projekt navrhující přesun výroby, vznikl z důvodu potřeby nalézt řešení, umožňující zajistit provoz betonárny i po jejím odstranění z pozemku, který není pro tento provoz v souladu s platným územním plánem města.

Pro vysvětlení všech příčin se však musíme ponořit trochu více do historie tohoto provozu.
Podstata vzniku základních problémů spojených s touto výrobou se datují již do doby vybudování betonárny v roce 1985. Tento provoz vznikl jako výrobní linka, která zajišťovala výrobu betonu pro realizační potřeby tehdejšího Obvodního podniku komunálních služeb. Následně proběhla jeho kolaudace a uvedení do provozu, s nešťastně řešeným dodatkem o dočasnosti této stavby. Důvod vzniku tohoto omezení byl velmi prozaický. Tehdy plánovanou trvalou formu provozu omezilo odmítnutí žádosti o vyjmutí plochy pod betonárnou ze zemědělského půdního fondu. Je třeba si uvědomit, že jednalo o rok 1985, tedy o období tehdejšího komunistického režimu, který ve svém programu kladl velký důraz na ochranu zemědělské půdy. Tato zásada však byla v těchto dobách prosazována velmi direktivně a bez zjišťování důvodu a smyslu pro její použití...

Území pod betonárnou a jeho okolí NIKDY žádný stupeň bonity půdy nemělo! Jak si zajisté mnozí starousedlíci pamatují, tato oblast vznikla zasypáním původního slepého ramena řeky Berounky a propojením s tehdejším nedalekým ostrovem. Jako materiál, který vyplnil obrovské prostory říčního ramene byl použitý odpad, vzniklý provozem nemocnice v Krči a především pak odpadní materiál z pozemků ČKD Praha. Toto neekologické a velice razantní rozhodnutí proměnilo vzhled této lokality, avšak půda zde při výkopových pracích připomíná spíše skládku. Tato skutečnost ukazuje, že nebyl žádný důvod pro nevyjmutí plochy ze zemědělského půdního fondu a tím také nebyl důvod pro následné omezení v podobě dočasnosti.

Poté byla betonárna v roce 1991 státem vydražena jako plně funkční a provozně způsobilou výrobnu betonové směsi. V této fázi vzniklo základní pochybení, které zapříčinilo všechny následně vzniklé problémy. Stát jako dražitel, měl dle platných privatizačních zákonů, vydražit tento provoz jako nemovitost s trvalým stavebním povolením!! Z důvodu tehdejšího „zjednodušení" realizace této záležitosti, ale stát takto neučinil. Tato chyba zavdala příčinu pro vznik následujícího řetězce událostí a rozhodnutí, vedoucích až k současné situaci, ve které se betonárna nachází dnes.


Jaký přínos by měla realizace tohoto projektu pro Město Černošice ?

  • Narovnání a vyřešení všech současných problémů a vztahů spojených s touto komplikovanou lokalitou.
  • Vhodné řešení revitalizace pozemku původní výroby jeho přeměnou na moderní, otevřený areál Sportparku s několika hřišti a možností dalších sportovních aktivit. Potřebné zázemí v podobě restaurace s terasami a multifunkční budovou pro sport a fitness.
  • Nové atraktivní místo pro setkávání všech občanů u příležitosti sportovních či kulturních událostí, s ideální dostupností a nedalekým vlakovým spojem, umístěné na příjezdu do města. Areál nabízející vlastní parkoviště a mnoho možností
  • Legislativní vyřešení problému provozu betonárny jejím přesunem na místo, které by svým umístěním zajistilo vhodné pohledové zakrytí celého areálu. Zásadní zlepšení vzhledu tohoto provozu. Novou, profesionálně řešenou výrobní linku, osazenou uvnitř prostoru zakrytého ochranným opláštěním. Moderní výrobní areál s řadou ochranných prvků, zajišťujících potřebnou šetrnost ke svému okolí.
  • Návrat k původní variantě navrženou a zpracovanou Městem Černošice z roku 2014 – viz. link na studii/proklik na historii projektu/, která požadovala vybudování skateparku v rámci revitalizace pozemku a přesunu betonárny za halu kadeřnických potřeb.Tato studie byla pro svou koncepci využita jako podklad pro následné vytvoření projektu Sportpark-betonárna. Projekt tak používá stejnou ideu – vizi, navrženou již před lety Městem Černošice.  Rozdílem je pouze obměna varianty realizovaného sportoviště.


Potřebují Černošice provoz betonárny a jak by byly řešeny současné služby, kdyby černošická betonárna nebyla???

Vzhledem ke skutečnosti, že se město Černošice stále rozrůstá a současně se vyvíjí a vzniká i nová potřebná infrastruktura, jsme pevně přesvědčeni, že ano. Myslíme si, že betonárna v tomto malém rozsahu své uplatnění v Černošicích má!!!

Průměrné stáří většiny staveb ve městě přesahuje hranici 15let a jejich údržba, případně renovace, je s našimi službami neodmyslitelně spojená. Naše služby již využili a stále využívají téměř všichni občané Černošic, neboť každý si rád zvelebuje svůj domek či zahradu. Domníváme se, že především pro ně má dodávka materiálů v místě bydliště svou výhodu. Vždyť všechny stavby potřebují v průběhu času nějakou tu opravu či renovaci a to je právě ten typ servisu, který se snažíme nabízet a doufáme, že i úspěšně realizovat. Velké betonárny neumí v této sféře poskytnout stejný servis. Malý odběratel potřebuje službu, kterou velké společnosti nedokáží realizovat. Pro maloodběratele je taková služba důležitá a pro nás je tento fakt samozřejmostí. Naše nabídka je na tyto požadavky připravená a jsme schopni je uspokojivě realizovat. Nadto objem komunikací právě v Černošcích patří k nejvyšším, co do počtu km přepočtených na občana v rámci celého území Středních Čech. Údržba těchto komunikací a jejich budoucí vývoj je opět svázán s potřebou námi dodávaných produktů a služeb.

A na otázku jak by tyto služby probíhali, pokud by betonárna byla donucena skončit bez možnosti přesunu????

Na toto řešení se zeptejte vedení města Černošice... Nepovažujeme však jejich vyjádření za pravděpodobnou a už vůbec ne za dobrou variantu!!


Proč právě realizace projektu jako je sportpark a betonárna??

Jsme místní patrioti a proto nám realizace sportparku s kompletním zázemím připadá jako ideální řešení revitalizace území současného provozu. Sportpark by mohl rozšířit a poskytnout další možnost relaxace, sportu a příjemného místa pro setkávání všech občanů Černošic. Zároveň se domníváme, že by mohl ideálně doplnit služby, tak důležité a potřebné při realizaci společenských akcí a kulturních událostí odehrávajících se na pozemku před ním.

A přesun betonárny??

Je to součást řešení aktuálního problému, který neumožňuje tomuto provozu zůstat na svém místě. Jako vhodná možnost se zde nabízí přesun výroby za objekt skladové haly kadeřnických potřeb. Zde by mohla být vybudována nová betonárna v moderní podobě, která by svým provedením umožnila celkové zakrytí výrobní linky a příjemný vnější vzhled celého areálu s bezprašným a bezhlučným provozem.

Jsme si vědomi zvláštnosti této kombinace, ale její podstatu v sobě nese již samotný územní plán města a jeho autor, který vzájemné umístění sportovních a průmyslových ploch vedle sebe takto navrhl. Myslíme si, že takto citlivě navržené řešení situace, by se svou realizací mohlo stát i určitým příkladem. Jak se svým přispěním může podnikatelský sektor pozitivně podílet na možném rozvoji problematických lokalit. A proto právě realizace tohoto projektu nám připadá jako vzor ideální symbiózy dvou vzájemně tolik odlišných sfér.


Bude sportoviště volně přístupné a co by přinesla jeho realizace občanům Černošic??

Ano, samozřejmě. S tím se počítalo již od začátku.
V Černošicích je potřeba místo k setkávání občanů a my se domníváme, že právě toto místo na u řeky Berounky by mohlo být ideálním propojením relaxace, sportu a v neposlední řadě i kultury v rámci organizovaných akcí na vedlejším pozemku.
Prostor kolem restaurace, dětského hřiště, work-outu i parkoviště bude volně přístupný. Jediné plánované omezení opatřené oplocením by byla 3 multifunkční hřiště a prostory kolem horolezecké stěny. Toto oplocení by řešilo především otázku bezpečnosti a dále také rozmary neposlušných psích mazlíčků.

V našich plánech je i možnost osazení sezónního mola na břehu řeky, které by umožňovalo využití zapůjčení lodí typu kanoe, kajak atd. a dále i realizace sportovních akcí na řece Berounce. Myslíme si, že by se Černošice mohly stát být díky tomuto projektu ještě atraktivnějším a příjemnějším místem pro všechny. A také, že by jeho realizace mohla občanům Černošic přinést novou možnost místa pro společné setkávání a spousty nových zážitků.

Podpora služeb v Černošicích v současné době pokulhává a my se domníváme, že je potřeba tuto skutečnost změnit. Máme chuť a možnost pro řešení tohoto problému něco udělat!!!